Hastahane Refakatci K.

Hastahane Refakatci K.

Hemşirelik Süreci ve Bakım Planı Kullanımı

Hemşirelik süreci; hemşirelik bakımını hastaya özgü planlama, uygulama ve değerlendirme şeklidir. Hemşirelik süreci, bireyin değerlendirilmesiyle başlar. Bireyin var olan ya da olası, farkında olduğu ya da olmadığı sağlık problemlerinin çözümünde kullanılan basamaklar dizisidir. Hasta bakımında hemşirelik süreci kullanımının; kapsamlı bakım verme, bakımın sürekliliğini sağlama, sağlık profesyonelleri arasında iletişim sağlama gibi birçok yararı vardır. Hastanemizde hemşirelik süreci ve bakım planı multidisipliner bir şekilde uygulanır.

Hemşirelik Hizmetlerinde Klinik Göstergeler

Periferik IV Kateter Komplikasyonları

Bası yarası gelişen hasta oranı

Ameliyathaneye Yanlış Hasta / Dosya İnme Oranı

El Hijyeni Uyum Oranı

Post-op Hastane Enfeksiyon Hızı

G.Y.B. Santral Kateter Enfeksiyon Hızı

G. Yoğun Bakımlarda Ventilatörle İlişkili Pnömoni Hızı

Üriner Kateter Enfeksiyon Hızı

Cerrahi Alan Enfeksiyon Hızı

Kan ve Vücüt Sıvıları Sıçrama Oranı / Enfekte Materyalle Oluşan İş Kazaları Hızı

Düşen Hasta Oranı

Hemşirelerin Bölüm değiştirme oranları

Hemşire Devir Hızı

Hasta memnuniyet oranları

Hasta ve Ailesinin Eğitimi

Hasta ve ailesinin eğitimi hemşirenin temel işlevlerinden biridir. Hastalarımızın ve hasta yakınlarının tedavi öncesi, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında bilgilendirilmeleri ve eğitimleri yapılmaktadır.

Yapılan eğitimlerin amacı, bireyin içinde bulunduğu sağlık düzeyini bir üst basamağa taşımak ve doğru sağlık davranışlarının gelişmesini desteklemektir.

Hizmet İçi Eğitimler

İşe yeni başlayan çalışanların; kuruma adaptasyonunu kolaylaştırmak, kurumun misyonu, vizyonu, kalite politikaları ve organizasyon yapısına uyumunu sağlamak, birlikte çalışacağı ekibin başarısına katkıda bulunmasını sağlayacak kural ve prosedürler konusunda bilgilendirmek ve aidiyet duygularını geliştirmek amacıyla Genel Oryantasyon Eğitimleri yapılmaktadır.

Hastanemizde çalışan tüm hemşirelere, temel hemşirelik uygulamaları konusunda mesleki bilgi ve becerilerinin artırılması, tıbbi süreçlerin etkin ve verimli yürütülebilmesi, hasta bakım hizmetlerinin, iyileştirilerek, izlenebilir kalite göstergeleri ile takip edilmesi ve hemşirelik bakım standartlarının artırılması için Hemşirelik uyum Eğitimleri verilmektedir.

Stajyer Eğitimlerimiz

Hemşirelik Hizmetleri olarak çeşitli hemşirelik ve sağlık okulu öğrencilerine staj olanağı sağlayarak hemşirelik mesleğinin gelişimine destek vermekteyiz. Hastanemizde stajını başarı ile tamamlamış öğrenciler arasından seçilenler, hemşire kadrolarımızda görev almakta ve kurumumuzun birer çalışanı olmaktadır.